Home / Eat&Drink / Viagra Plant Gives Irish Town Free ‘Love Fumes,’ Residents Say
inVietnam Viet Nam Travel Guide App

Viagra Plant Gives Irish Town Free ‘Love Fumes,’ Residents Say

TERMS AND CONDITIONS OF REGISTRATION ON CROSSINGTRAVEL

BRIEF INTRODUCTION

This Free Post program is created to thank for the support and contribution of all Crossingtravel members. This site is under and operated by Crossing Travel Vietnam. The following is a summary of Crossing Travel terms and conditions. These terms and conditions may be modified by Crossing Travel Vietnam without any pre-notice, Crossing Travel Vietnam has the sole right to apply these terms.

MEMBERS


Members are individuals, groups, people who use Crossing Travel eNews, regardless of region, age… Each member only can register an account on Crossing Travel. To become a member of Crossing Travel, members must complete an online registration form available on the home page of Crossing Travel and accept all Crossing Travel Terms & Conditions. Members must complete all information in the application form. Members can change their personal password account in necessary case.

ACCOUNT REGISTRATION

After completing the registration form, the member’s account will be activated. Members will use their registered email and password to log in and use their Crossing Travel account. Members must protect their login information. If there is any suspicion of intrusion from a third party, immediately notify Crossing Travel support team. Crossing Travel will not be responsible for any losses incurred without any notification from the members.

POSTING FOR FREE ON CROSSING TRAVEL

After successfully logging in, if the members want to post article on Crossing Travel, click on the button Free Post on the header to get their PR article on-site. Then they will receive a confirmation email for successfully posting the article. After being reviewed by Crossing Travel team (usually within 15 minutes), the article will be posted. Members can manage postings, pending, hidden, rejected articles.

TERMS FOR TERMINATION AND ELIMINATE MEMBERS

Any failure to comply with the terms, or abuse of the rights when joining in this program that affects the interests and reputation of Crossing Travel, or the misuse of your account will result in the termination of your account. Crossing Travel has the right to suspend accounts if there are any suspected use while checking account information.

JURIDICAL

These terms and conditions will be modified by Vietnam laws. If one of the above rules is invalid, this does not affect the remaining terms. This site and all contained text, images and information are under and licensed to Crossing Travel Vietnam. Copyright and other intellectual property on this site belong to Crossing Travel Vietnam exclusively. For any further information or inquiries, please contact Crossing Travel Administrator.


CrossingTravel Viet Nam

Điều khoản và điều kiện khi đăng ký tham gia crossingtravel

THÔNG TIN

Chương trình Free Post nhằm tri ân sự ủng hộ và đóng góp của tất cả các thành viên sử dụng Crossingtravel.
Trang web này được sở hữu và điều hành bởi CrossingTravel Việt Nam.
Sau đây là bản tóm tắt các điều khoản và điều kiện của CrossingTravel. Các điều khoản và điều kiện có thể được
sửa đổi bởi CrossingTravel Việt Nam mà không cần báo trước, CrossingTravel Việt Nam có quyền duy nhất đế áp dụng
các điều khoản này

THÀNH VIÊN


Thành viên là những các cá nhân, tập thể, không phân biệt vùng miền, lứa tuổi, là những người sử dụng hệ thống báo điện tử CrossingTravel,
Mỗi thành viên chỉ duy trì một tài khoản đã đăng ký với CrossingTravel
Để tham gia đăng ký thành viên trên báo điện tử CrossingTravel, thành viên phải hoàn thành bản đăng ký trực tuyến có sẵn trên trang chủ CrossingTravels và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện của CrossingTravel.
Thành viên phải đăng ký đầy đủ các thông tin trong bản đăng ký. Thành viên có thể đổi lại mật khẩu tài khoản cá nhân trong trường hợp cần thiết thay đổi.

TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký, tài khoản của thành viên sẽ được kích hoạt.
Thành viên sẽ sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập và sử dụng CrossingTravels.
Thành viên phải tự bảo quản thông tin đăng nhập, nếu có bất cứ nghi ngờ về việc xâm nhập hay sử dụng từ bên thứ 3 hãy thông báo ngay cho bộ phân hỗ trợ của CrossingTravels.
CrossingTravels sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất do các trường hợp trên nếu không nhận được thông báo từ thành viên

ĐĂNG BÀI MIỄN PHÍ TRÊN CROSSING TRAVEL

Sau khi đăng nhập thành công, thành viên có nhu cầu đăng bài lên CrossingTravel bấm vào free post trên header để soạn nội dung PR, quảng bá của mình.
Thành viên sẽ nhận được email xác nhận đã gửi bài thành công.
Cho đến khi CrossingTravel xét duyệt xong (thường trong vòng 15p) bài của thành viên sẽ được đăng tải lên hệ thống báo điện tử.
Thành viên có thể quản lý các bài đã đăng, đang chờ, đã ẩn, đã bị từ chối

QUY ĐỊNH CHẤM DỨT, LOẠI TRỪ THÀNH VIÊN

Bất kỳ sự không tuân theo quy định, hoặc sự lạm dùng quyền hạn của chương trình gây tổn hại đến lợi ích, hình ảnh của CrossingTravel, hoặc các trường hợp sử dụng tài khoản sai mục đích sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền đăng nhập của thành viên.
CrossingTravel có quyền đóng băng tài khoản trong các trường hợp nghi ngờ mục đích sử dụng tài khoản của thành viên trong thời gian kiểm tra thông tin tài khoản.

PHÁP LÝ

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp có một trong các quy định trên là không hợp lệ, điều này không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.
Trang web và tất cả văn bản, hình ảnh, thông tin bao gồm đều thuộc sở hữu và cấp phép cho CrossingTravel Việt Nam. Bản quyền và các tài sản sở hữu trí tuệ khác trong nội dung của trang web thuộc về duy nhất và dành riêng cho CrossingTravel Việt Nam
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu vui lòng liên hệ với ban quản trị CrossingTravels Administrator


CrossingTravel Việt Nam


Source link

inVietnam Viet Nam Travel Guide App

Check Also

In Banh Cu Cai, a Curious Slice of Bac Lieu’s Teochew Heritage

Details Published on Saturday, 27 April 2019 10:00 Written by Thi Nguyen. Photos by Thi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *